Terms & Conditions

Serious stuff...

 • 1. Słowniczek

  W razie wątpliwości, określenia występujące w niniejszym Regulaminie należy interpretować zgodnie z poniższym słownikiem:

  Organizator - Ultimo Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Raduńska 40, 83-333 Chmielno, NIP 957-102-71-84, REGON 220837957;

  Obiekt - Pomorski Park Naukowo - Technologiczny w Gdyni lub inne miejsce w Gdyni, w którym będzie się odbywać Wydarzenie.

  Wydarzenie - to trzydniowe wydarzenie konferencyjno-warsztatowe o nazwie ProductCamp 2018 dotyczące obszaru product & service design. Wydarzenie jest realizowane przez Organizatora w dniach 7-9 czerwca 2018 w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym w Gdyni.

  Warsztaty - pierwszy dzień Wydarzenia, w którym odbędzie się równolegle pięć warsztatów prowadzonych przez praktyków UX & Product Design.

  Conference Day - drugi dzień Wydarzenia, podczas którego odbędą się wykłady profesjonalistów z branży UX & Product Design.

  BarCamp Day - trzeci dzień Wydarzenia, podczas którego odbędą się prelekcje prowadzone przez prelegentów, którzy zgłosili się i zakupili bilet.

  Zamawiający - osoba fizyczna lub prawna, która wypełniła formularz zgłoszeniowy na stronie www.productcamp.pl lub eventbrite.com.

  Potwierdzenie udziału – email wysyłany przez Organizatora w odpowiedzi na zgłoszenie, po wniesieniu pełnej opłaty za wybrany bilet/y przez Zamawiającego, zgodnie z cennikiem dostępnym na www.productcamp.pl.

  Uczestnik - osoba fizyczna lub prawna, która otrzymała potwierdzenie udziału w Wydarzeniu.

  Bilet - bilet elektroniczny imienny lub emailowe potwierdzenie uczestnictwa uprawniające Uczestnika do wzięcia udziału w Wydarzeniu w wybranym przez Uczestnika terminie.

  Regulamin - niniejszy Regulamin Wydarzenia ustanowiony przez Organizatora, określający prawa i obowiązki Organizatora, a także osób, przy pomocy których realizuje on Wydarzenie, związane z przeprowadzeniem Wydarzenia, a także prawa i obowiązki Uczestników.

  Zdarzenia losowe - okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz, którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie.

 • 2. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin przeznaczony jest dla Uczestników i Partnerów Wydarzenia ProductCamp 2018, którego Organizatorem jest Ultimo Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Raduńska 40, 83-333 Chmielno, NIP 957-102-71-84, REGON 220837957.
  2. ProductCamp 2018, zwany dalej Wydarzeniem, odbędzie się w dniach 07-09.06.2018 w Gdyni w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym. Pierwszego dnia - 7 Czerwca 2018 (czwartek) - Warsztaty - odbędzie się pięć równoległych warsztatów. Drugiego dnia - 8 Czerwca 2018 (piątek) - Conference Day - odbędą się wykłady profesjonalistów z branży z całego świata. Trzeciego dnia - 9 czerwca 2018 (sobota) Barcamp Day - odbędą się prelekcje w stylu barcampowym prowadzone przez Uczestników.
  3. Wydarzenie będzie się odbywać w języku angielskim, zgodnie z programem Wydarzenia zamieszczonym na stronie www.productcamp.pl. Organizator nie zapewnia Uczestnikom tłumaczeń przebiegu Wydarzenia na inne języki obce, w tym na język polski.
  4. Organizator zastrzega, iż z przyczyn niezależnych od Organizatora może nastąpić zmiana prelegentów, zmiana programu Wydarzenia, zmiana czasu lub miejsca Wydarzenia lub odwołanie Wydarzenia. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się do publikacji aktualnych informacji na stronie wydarzenia, na Facebooku: https://www.facebook.com/productcamppl/ oraz przesłaniu ich drogą emailową Uczestnikom z zakupionym biletem. W przypadku zmiany terminu lub miejsca Wydarzenia Bilet zachowuje ważność i ma moc obowiązującą w nowym terminie lub miejscu Wydarzenia.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren Obiektu osobom:
   a. Pozostającym pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych podobnych substancji,
   b. Zachowującym się w sposób agresywny lub w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa innych Uczestników,
   c. Odmawiającym okazania dokumentu tożsamości osobom upoważnionym przez Organizatora, w celu zweryfikowania uprawnienia do wstępu na Wydarzenie na podstawie okazanego Biletu.
  6. Zabronione jest wnoszenie na teren Obiektu:
   a. przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności broni, materiałów wybuchowych, noży,
   b. napojów alkoholowych, substancji psychotropowych, środków odurzających ani innych podobnych substancji.
  7. W Wydarzeniu mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie.
 • 3. Warunki uczestnictwa

  1. W Wydarzeniu może wziąć udział każdy, kto zakupi bilet zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie i na stronie www.productcamp.pl.
  2. Wejście na teren Wydarzenia wymaga okazania dokumentu tożsamości, na podstawie którego zostanie wydany Identyfikator, który każdy Uczestnik otrzyma przy rejestracji.
  3. Uczestnik sam pokrywa koszty dojazdów na teren Wydarzenia oraz noclegów, a także posiłków, z wyjątkiem lunchu, który będzie zapewniony każdego dnia Wydarzenia.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia na Wydarzenie osób, które nie dokonały zgłoszenia przez Formularz rejestracyjny lub bez ważnego Biletu / Identyfikatora.
  5. Zgłoszenie uczestnictwa w Wydarzeniu poprzez zakup Biletu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem się Uczestnika do jego przestrzegania.
 • 4. Prawa i Obowiązki Uczestnika

  1. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
  2. Zakup biletu na Wydarzenie jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Uczestnik zgadza się na wykorzystanie materiałów video i foto, na których jest uwidoczniona jego osoba, na potrzeby promocyjne ProductCamp oraz potrzeby promocyjne sponsorów ProductCamp. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi zobowiązana jest do poinformowania drogą mailową (tickets@productcamp.pl) o rezygnacji najpóźniej do 06.06.2018.
  3. Podczas Wydarzenia Uczestnik zobowiązuje się do noszenia Identyfikatora przekazanego przekazanego podczas rejestracji.
  4. Podczas Wydarzenia Uczestnik zobowiązuje się stosować do zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji i poleceń organizacyjno-technicznych przedstawiciela Organizatora.
  5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie.
  6. Uczestnik nie ma prawa rejestrowania, wykorzystywania ani przesyłania zapisu dźwięku lub obrazu Wydarzenia.
  7. W czasie trwania Wydarzenia zabrania się Uczestnikom prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej, zarobkowej, reklamowej oraz promocyjnej, o ile Organizator nie wyraził na to uprzedniej, pisemnej zgody.
  8. Organizator Wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione w trakcie trwania Wydarzenia.
  9. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu.
 • 5. Zapisy i bilety

  1. Udział w Wydarzeniu gwarantuje dokonanie Zgłoszenia oraz zakup Biletu/ów poprzez stronę www.productcamp.pl lub serwis eventbrite.com.
  2. Informacje o opłatach i warunkach rejestracji opublikowane są na stronie internetowej www.productcamp.pl. Sprzedaż biletów prowadzona jest od 15.01.2018 do 06.06.2018 lub do wyczerpania puli biletów.
  3. Zakupienie Biletów na Warsztaty lub Conference Day nie upoważnia do wstępu na Barcamp Day. Bilet na Barcamp Day - 9 czerwca 2018, sobota - należy kupić osobno.
  4. Warunki zakupu biletów:
   a. Zakup biletów na Wydarzenie możliwy jest po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego przez Zamawiającego, a następnie opłaceniu w ciągu 5 dni roboczych faktury pro-forma lub natychmiastowej płatności przez serwis eventbrite.com.
   b. Po otrzymaniu płatności i zakończeniu rejestracji Organizator potwierdza Uczestnikowi udział poprzez wysłanie biletu/faktury oraz informacji drogą elektroniczną.
   c. Nie otrzymanie zapłaty za fakturę pro-forma w ciągu 5 dni roboczych oznacza anulację zamówienia.
   d. Firmy lub osoby zamawiające więcej niż 4 bilety na Barcamp day zobowiązane są przygotować minimum 1 prezentację na każde 4 kupione bilety.
  5. Ceny Biletów:

   a. Warsztaty:

   1. Cena udziału w jednym z pięciu warsztatów wynosi w zależności od czasu zakupu biletu oraz dostępności pul:
    - Super Early Bird - 999 zł netto - do 30.01.2018 lub wyczerpania puli biletów,
    - Early Bird - 1299 zł netto - do 10.02.2018 lub wyczerpania puli biletów,
    - Regular - 1399 zł netto - do wyczerpania puli biletów,
   2. Podane ceny są cenami netto i obejmują: warsztat, lunch oraz wejściówkę na imprezę UX Tequilas. Do ceny netto jest doliczany podatek VAT w wysokości ustawowej i/lub koszty obsługi płatności ze strony eventbrite.com.

   b. Conference Day:

   1. Cena udziału w Conference Day wynosi w zależności od czasu zakupu biletu oraz dostępności pul:
    - Super Early Bird - 799 zł netto - do 30.01.2018 lub wyczerpania puli biletów,
    - Early Bird - 899 zł netto - do 10.02.2018 lub wyczerpania puli biletów,
    - Regular - 1099 zł netto - do wyczerpania puli biletów.
   2. Podane ceny są cenami netto i obejmują: wejściówkę na wykłady, lunch oraz wejściówkę na imprezę UX Tequilas. Do ceny netto jest doliczany podatek VAT w wysokości ustawowej i/lub koszty obsługi płatności ze strony eventbrite.com.

   c. Zniżki:

   1. Jeśli Zgłaszający zdecyduje na równoczesny zakup Biletu na Warsztat oraz Conference Day, otrzyma zniżkę w wysokości 200 zł.

   d. BarCamp Day:

   1. Udział w BarCamp Day kosztuje 160 zł netto. Bilet obejmuje: udział w Barcamp Day, lunch oraz wejściówkę na imprezę UX Tequilas.
   2. Do ceny netto jest doliczany podatek VAT w wysokości ustawowej i/lub koszty obsługi płatności ze strony eventbrite.com.
 • 6. Płatności

  1. Obowiązują płatności w PLN, na stronie productcamp.pl ceny w EUR są przybliżone i zostały podane orientacyjnie wg stawki z dnia 14.01.2017.
  2. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT tylko poprzez pocztę elektroniczną.
   W przypadku odwołania Wydarzenia, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona najpóźniej w terminie 20 dni roboczych od planowanej daty Wydarzenia, na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.
  3. Płatności elektroniczne związane z Wydarzeniem obsługuje eventbrite.com. Płatność następować może w zależności od wyboru Zamawiającego: kartą płatniczą, kartą kredytową, przelewem elektronicznym, PayPal.
  4. W przypadku konieczności zwrotu kwoty zapłaconej za pomocą płatności elektronicznych, zwrot nastąpi za pomocą tego samego kanału płatności co wpłata.
 • 7. Rezygnacja z uczestnictwa

  1. Rezygnacja z biletu zakupionego bezpośrednio przez stronę productcamp.pl (faktura pro forma) jest możliwa do 08.05.2018. Chęć zwrotu biletu należy wysłać na adres mailowy: tickets@productcamp.pl. Po tym terminie zwrot biletów nie jest możliwy.
   a. Po terminie 08.05.2018 Uczestnik może jedynie przekazać bilet innej osobie informując o tym fakcie Organizatora i podając wymagane w formularzu dane osoby, na którą bilet ma być przekazany. Przekazanie biletu może nastąpić nie później niż do 01.06.2018. Ewentualne rozliczenia następują wyłącznie pomiędzy osobą przekazującą i otrzymującą przekazany bilet.
   b. W przypadku rezygnacji do daty 08.05.2018 zwrot kosztów nastąpi w przeciągu 20 dni roboczych od daty zgłoszenia rezygnacji na konto, z którego dokonano opłaty.
   c. W przypadku odwołania Wydarzenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Uczestnik otrzyma zwrot 100% kosztów zakupionego biletu.
  2. Rezygnacja z Biletu zakupionego przez stronę eventbrite.com jest możliwa tylko bezpośrednio przez serwis eventbrite.com.
 • 8. Ochrona danych osobowych

  1. Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane ze szczegółami płatności zebrane w celu przeprowadzenia transakcji handlowych, są szyfrowane przed transmisją od użytkownika.
  2. Dane osobowe Uczestników przechowywane są w czasie korzystania z serwisu productcamp.pl oraz po tym terminie w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za zakupione bilety lub usługi.
  3. Za zgodą Uczestnika zebrane informacje mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez administratora Organizatora oraz podmiotów trzecich współpracujących z Organizatorem w ramach Wydarzenia.
  4. Komunikacja między komputerem użytkownika a serwerem Organizatora, w czasie zbierania danych osobowych i dokonywania transakcji zakupu, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).
  5. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest podanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon). Niepodanie danych osobowych wyklucza w udziale w Wydarzeniu.
  6. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu:
   a. Realizacji usług, czyli kupno biletów na poszczególne dni Wydarzenia, oferowanych przez Organizatora w ramach Wydarzenia,, na podstawie art.6 ust w b. RODO.
   b. Marketingu usług Organizatora na podany adres e-mail oraz numer telefonu w trakcie wypełniania formularza zamówienia, w tym w postaci informacji handlowej na podstawie art. 6 pkt 1 a RODO
   c. Realizacji usługi newslettera, mającego na celu bieżącą komunikację pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO.
  7. Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich przenoszenia, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
  8. Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego/jej danych osobowych.
  9. Jeśli Uczestnik wcześniej wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Uczestnik ma prawo do wycofania takiej zgody, przy czym nie będzie się to odnosiło do czasu przetwarzania danych Uczestnika sprzed wyrażenia takiej prośby o cofnięcie. Prośbę o cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy wysłać drogą elektroniczną na adres: ido@produtcamp.pl.

  10. Jeśli Uczestnik nie zgadza się na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną na adres e-mail: ido@produtcamp.pl.
   Dane Uczestnika będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie jego/jej danych osobowych w celach zawartych w pkt. 7.
  11. Uczestnik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
  12. Wszelkie wygłaszane i prezentowane w ramach Wydarzenia wykłady, prezentacje, filmy szkoleniowe etc. stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666, ze zm.), do których majątkowe prawa autorskie przysługują Organizatorowi lub osobom prezentującym dane utwory, w szczególności prelegentom.
 • 9. Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
  2. Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w poniższym Regulaminie każdy Uczestnik, który wypełnił formularz rejestracyjny powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na info@productcamp.pl. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.
  3. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez Uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy Uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w Wydarzeniu, w trakcie brania udziału w Warsztatach oraz wtedy, gdy Uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęcia.
  4. Zgłaszając się do udziału w Wydarzeniu Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Wydarzenia i na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133. Poz. 833 z późniejszymi poprawkami).
  5. Zgłaszając się do udziału w Wydarzeniu Uczestnik wyraża zgodę na dodanie podanego w formularzu rejestracyjnym emaila do bazy wysyłkowej (newsletterowej), przy czym w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji z niej wysyłanych.
  6. Niniejszy Regulamin został sporządzony w polskiej i angielskiej wersji językowej. W razie rozbieżności między wersjami językowymi wiążącą jest wersja polska.
  7. Ewentualne spory wynikające z umów zawartych w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
  8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.01.2018.